W miarę dojrzewania rynku infrastruktury i lepszego zaznajomienia się jego bezpośrednich uczestników z metodami oraz zasadami udzielania zamówień łatwo jest stracić z oczu potrzebę zwracania uwagi na szczegóły i na to, co tak naprawdę jest najistotniejsze. Ponieważ rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, projekt można wygrać lub przegrać dzięki niewielkim marżom, a zapewnienie osiągnięcia maksymalnej liczby punktów ma tutaj kluczowe znaczenie. Chociaż kuszące jest skupienie się tylko na wycenie i opracowywaniu projektu, który napędza taką pozytywną wycenę, zwracanie uwagi na szczegóły zapytania ofertowego pozostaje kluczowe, jeżeli chodzi o przetargi budowlane.

Przetargi budowlane – podstawa prawna

Przetargi budowlane w Polsce odbywają się w oparciu o przepisy prawa artykułowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Z przepisów wzmiankowanego dokumentu wynika obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Dodajmy jeszcze, że w świetle ustawy za roboty budowlane uznaje się wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie takich prac.

Oferta przetargowa z kolei to zgłoszenie złożone przez potencjalnego dostawcę w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem sprawy może tutaj być także zamówienia należące jednocześnie do różnych kategorii: dostaw, usług i robót budowlanych sensu stricto. Tym samym zaproszenie do składania ofert może zostać ogłoszone na szereg zamówień, w tym dostawę sprzętu, główną umowa na wykonanie budowy, rozbiórkę, czy też samo umożliwienie robót.

Przetargi budowlane – rola zapytań ofertowych

To właśnie na szczegółowe sprecyzowanie pytań ofertowych należy zwrócić największa uwagę przy ogłaszaniu przetargów budowlanych. W tym celu należy posłużyć się specjalnym programem funkcjonalno-użytkowym, który determinuje postać i rodzaj zadawanych pytań oraz stawianych w kwestionariuszu kwalifikacyjnym pierwszorzędnych kwestii.

Przede wszystkim pytania ofertowe powinny dotyczyć spraw wpływających bezpośrednio na precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia. Ewentualny zleceniobiorca i wykonawca będzie chciał wiedzieć jak najwięcej na temat przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz poznać stawiane mu wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne i materiałowe. Celem kwestionariusza kwalifikacji wstępnej i wywiadu przed przetargiem jest umożliwienie klientowi sporządzenia krótkiej listy dostawców, którzy prawdopodobnie będą najbardziej odpowiedni dla jego konkretnego projektu, którzy zostaną następnie zaproszeni do składania ofert. Pomaga to zwiększyć efektywność w podejmowanym procesie przetargowym.

Z drugiej strony, oferenci będą dążyć do zaproponowania pracowników spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Należy jednak zadbać o to, aby propozycja jasno określała, w jaki sposób te osoby spełniają określone wymagania.